MANAGEMENT TEAMS

Bhawani Shankar Chapagain

Bhawani Shankar Chapagain

Chief Executive Officer


Prabhakar Devkota

Prabhakar Kr. Devkota

Deputy Chief Executive Officer

Sudesh Aryal

Sudesh Aryal

Head-Finance


Rakesh Kumar Sah

Rakesh Kumar Sah

Head-Human Resources


Bigyan Pokharel

Bigyan Pokharel

Head-Internal Auditor


Radha Krishna Gautam

Radha Krishna Gautam

Head-Credit


Jitendra Yadav

Jitendra Yadav

Head-Information Technology


Dayaram Gautam

Dayaram Gautam

Head-Procurement and Administration